ile wynoszą odsetki ustawowe

Opóźnienia w zapłacie konkretnych należności rodzą liczne skutki prawne, których nie sposób uniknąć. Przede wszystkim niezbędna jest spłata zadłużenia wymagalnego. Kwota główna jest wówczas powiększana o odsetki ustawowe. Mają one umocowanie ustawowe, bowiem odpowiednie postanowienia w tym zakresie znajdują się w przepisach kodeksu cywilnego. Ustawa ta jednoznacznie reguluje obowiązek uiszczania odsetek od wszelkich umów i transakcji, które nie zostały należycie wykonane przez jedną ze stron.

Wskazuje się, że są to regulacje bardzo korzystne dla wierzycieli, bowiem mają oni możliwość uzyskania stosownej rekompensaty za nielojalność kontrahenta. Konieczna jest jednak wiedza na temat tego, ile wynoszą odsetki ustawowe. Obowiązek ich obliczenia spoczywa na wierzycielu. Osoba ta powinna jednoznacznie wskazać, jakich należności domaga się od drugiej strony. W przeciwnym wypadku dochodzenia spornego długu może trwać miesiącami, a nawet latami.

Aby prawidłowo określić wysokość odsetek ustawowych, niezbędne jest sięgnięcie do przepisów kodeksu cywilnego. Tym samym nie jest możliwe arbitralne naliczanie odsetek – bez odpowiedniego oparcia ustawowego. Należy wskazać, iż w obowiązującym porządku prawnym na wysokość należności ubocznych wpływ mają stopy referencyjne ogłaszane przez Narodowy Bank Polski. Wskaźniki te od kilku lat nie ulegają jednak zmianom, dlatego sytuacja na chwilę obecną wydaje się być stabilna. Nie oznacza to jednak, iż nie jest konieczne śledzenie aktualnych kursów ogłaszanych przez bank centralny.

monety

Niejednokrotnie zdarzało się, że stopy procentowe ulegały radykalnym zmianom praktycznie z dnia na dzień. Dlatego należy kierować się rozwagą i dokładnie wyliczyć, ile wynosi kwota odsetek dla konkretnego zobowiązania. W dużym uproszczeniu można jednak określić, iż odsetki ustawowe wynoszą 10% należności głównej w skali roku. Tym samym osoba, której dłużnik nie chce zapłacić kwoty dziesięciu tysięcy złotych, po upływie roku może domagać się od niego kwoty o tysiąc złotych wyższej. Co ważne, w przypadku, gdy o odsetki zostanie wytoczone odpowiednie powództwo, możliwe jest ich skapitalizowanie. W takiej sytuacji od tej kwoty możliwe jest naliczanie dalszych odsetek.

Szczególnym rodzajem należności ubocznych są odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych. Zostały one wprowadzone do obrotu kilka lat temu i ze względu na swoją funkcję – ochronę obrotu gospodarczego – mają one niezwykle doniosłe znaczenie. Krąg podmiotów, które mogą je stosować, jest jednak mocno ograniczony. Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych mogą być bowiem naliczane jedynie w sytuacji, gdy obiema stronami umowy są przedsiębiorcy. Tym samym każdy duży kontrakt gospodarczy powinien być rzetelnie wykonany – w innym przypadku możliwe będzie naliczenie omawianego rodzaju odsetek. Niezwykle istotne jest, że w ich przypadku możliwe jest doliczenie do spornej należności stosowną rekompensatę za opóźnienie w zapłacie – jej wysokość odpowiada równowartości kwoty trzydziestu euro.

odsetki ustawowe

Aby skutecznie dochodzić należności z tytułu odsetek, niezbędne jest ich stałe wykazywanie w wszelkich pismach kierowanych do dłużnika. Dlatego każde kolejne wezwanie do zapłaty powinno zawierać aktualny stan zadłużenia. Musi on być rozbity na dwie części – należność główną oraz kwotę naliczonych odsetek. Jeżeli próby polubownego rozwiązania sporu nie przynoszą jakichkolwiek rezultatów, możliwe jest wytoczenie powództwa. Warto w tym celu skonsultować się z dobrym radcą prawnym bądź adwokatem.

Wynika to z faktu, iż istnieje wiele należności, których dochodzenie w sądzie wydaje się być całkowicie bezcelowe. Dlatego zdecydowanie lepiej jest skorzystać z pomocy prawnika, który jednoznacznie oceni, jakie są szanse na błyskawiczne ściągnięcie danej sumy od dłużnika. W przypadku, gdy powództwo zostało uznane na piśmie przez kontrahenta, możliwe jest skierowanie sprawy do komornika. Konieczne jest jednak wcześniejsze uzyskanie poświadczonej za zgodność z oryginałem klauzuli wykonalności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here